EL COGNITIVISME I LES TIC

El cognitivisme és considerat com una ciència que té els seus principis en el coneixement, en les estructures mentals i troba a l’individu com una entitat activa, capaç de construir i resoldre problemes, més que veure-ho com una entitat passiva.

La tecnologia instruccional és la teoria i pràctica del disseny, desenvolupament, ús, gestió i evolució dels processos i recursos per l’aprenentatge.

La influència del cognitivisme i disseny instruccional en l’educació a distància, ve donada per un procés sistemàtic, planificat i estructurat, que es recolza en una orientació psicopedagògica i cognitiva de l’aprenentatge per produir amb qualitat, una àmplia varietat de materials educatius, adequats a les necessitats d’aprenentatge, condicions i estructures mentals dels estudiants que es troben en la modalitat a distància.
Per a la implementació d’aplicacions de disseny instruccional del paradigma cognitivista en una modalitat a distància, es requereix de l’ús de plataformes instruccionals. Les opcions d’ambients integrants d’aprenentatge virtuals podem destacar:moodle.jpg
  1. Moodle: és un Ambient Educatiu Virtual, sistema de gestió de recursos, de distribució lliure, que ajuda als educadors a crear comunitats d'aprenentatge en línia.
  2. WebCt: és un sistema d'aprenentatge virtual online, el qual és usat per institucions educatives per l'aprenentatge a través d'Internet. Els instructors poden afegir varies eines com: taulers de discussió o fòrums, sistemes de correus electrònics, xats...
  3. Learining Space: és una plataforma EVAblackboard.jpg


  4. Blackboard5. Virtual-UAquestes plataformes instruccionals proporcionen capacitats variables per l’administració, seguiment i desenvolupament de diferents tipus de cursos en línea.Les TIC i en particular Internet han suposat una ampliació de l’espai d’aprenentatge, donar un paper més important a l’alumnat en la construcció del seu coneixement. L’ús de les TIC permet crear programes i sistemes en els quals, els estudiants han de resoldre problemes, prendre decisions per aconseguir un determinat objectiu, realitzar tasques.

Aquestes eines són:
- El correu electrònic:
Un missatge de correu electrònic ha de motiva a la seva lectura, comprensió i profundització de la sol·licitud i la resposta. L’e-mail permet aprenentatges cooperatius, col·labortius i significatius. És un mediador pedagògic.
- Tauler compartit o pissarra:
És una eina sincrònica que permet inroduir text, dibuixar objectes, insertar gràfics i fer modificacions.
- Xat:
Afavoreix la construcció mutua de coneixements a través del diàleg i la reflexió compartida. La interacció amb els altres.
- Video Conferència
Eina molt utilitzada per a un model instruccional
- Fòrum de debat
Enriqueixen el coneixement i l'aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu, autònom i significatiu
- Audio fòrum i autoavalució
Permet el treball col·laboratiu i coopertiu. L'autoavaluació porta a l'alumnat a un procés de metacognició per a què ell mateix valori els seus aprenentatges i coneixements.
- Avaluació en línia.
Valora els aprenentatges adquirits per l'estudiant en forma qualitativa i quantitativa.
- Mapes mentals - Freemind
És un diagrama usat per representar les paraules, idees, tasques o altres conceptes lligats i organitzats a una paraula o idea.