APLICACIONS DE LES TIC EN ELS DIFERENTS PARADIGMES D’APRENENTATGEEl software educatiu no s’ha de considerar solament un recurs del procés educatiu, sinó com una estratègia de l’ensenyament (1)
Basant-nos en la classificació de software educatiu de Colom, Sureda i Salinas (1988) considerarem dos tipus de material educatiu:
1. per a aprenentatge a través de l’ordinador,en que l’ordinador es una eina per adquirir determinats coneixements: màquina d’aprendre, CAI (Computer Assisted Instruction): drill & practice

2. per a aprenentatge amb l’ordinador, en que l’ordinador és una eina intel.lectual, facilitador del desenvolupament dels processos cognitius, és el que s’anomena Instrucció Intel.ligent Assistida per ordinador (IIAC) (2): resolució de problemes, llenguatges de programació

A.- CONDUCTIVISME i ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR


A.- CONDUCTIVISME i TIC
La teoria conductista es situa a la primera meitat del segle XX, però la seva relació amb les TIC i la seva presència a l’àmbit educatiu no arriba fins a la dècada dels 70 i dura fins a mitjans del 80.

A.1) DRILL & PRACTICE
El primer intent d’introduir les TIC a l’educació va ser mitjançant un mètode anomenat “drill & practice “ consistent en aprenentatge a base de repetició, útil en un tipus d’aprenentatge memorístic a base de repetició per a continguts simples lineals i seqüencials.

A.2) ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR

L’Ensenyament Assistit per Ordinador (EAO) o Computer Assisted Instruction (CAI), es basa en les teories conductistes de l’aprenentatge amb el concepte que l’ordinador serveix per a reforçar l’aprenentatge i concretament en la teoria de Skinner en la que un reforçament positiu fa que l’alumne segueixi amb l’aprenentatge, i torni a repetir l’acció (3).

Els CAI es caracteritzen per presentar una sèrie d’avantatges (4) com són:
 • Facilitat d’ús, no essent necessari tenir coneixements previs
 • Seqüenciació de l’aprenentatge segons les necessitats de l’alumne
 • Feedback immediat sobre cada resposta
 • Afavoreix l’automatització i aprenentatge d’habilitats bàsiques
 • Permet un cert grau d’ensenyament individualitzat

Entre els inconvenients destaquen:
 • Nul.la participació del professor en la resolució de dubtes, etc
 • Rigidesa en els continguts, no estan obert a la improvisació
 • No saber per què una resposta és bona o dolenta, encara que en alguns tipus de CAI s’explica el per què de l’error
 • Fragmentació excessiva dels continguts, independentment de la matèria
 • Individualització molt elemental, però sense ritme

Per tant amb aquest tipus de programes es pot aconseguir: assolir taxes altes de respostes rellevants, el control dels estímuls adequats, donar un feedback immediat, i aconseguir aproximacions successives

Hi ha diferents tipus de CAI segons les necessitats del instructor i el nivell de dificultat:
· Drill & practice: o programes d’exercicis i pràctica repetitiva permeten a l’alumne resoldre problemes, mostrar-li si els ha resolt bé, i proposar-li de nous per reforçar l’aprenentatge.
· Tutorials: tipus de programa que ajuda a l’alumne en l’aprenentatge, controlant el canvi de nivell si s’assoleixen els objectius. Però també pot explicar el per què dels errors
· Proves d’avaluació interactives: en les que la retroalimentació és molt efectiva al saber per què s’ha produït l’errada
· Simulació: de manera que l’alumne pot experimentar com si es tractés del món real, aprenent habilitats del mon real
· Jocs interactius: permeten la realització d’exercicis i repetició dels mateixos en el context d’un joc. El repte de guanyar a l’ordinador és una motivació per a l’estudiant

EXEMPLES:

a) JClic (5)
És un entorn per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives per a diferents nivells: infantil, primària, ESO. Usa una plataforma en Java. Es una aplicació en software lliure basada en estàndards oberts. L’eina tecnològica es Java i el llenguatge que usa XTML.
JClic:
Sèries geomètriques, a: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3605
Matemàtiques:per treballar diversos aspectes de l'ordenació i la seriació d'elements.
Nivell Infantil:
 • P3: sèries de dos elements
 • P4: sèries de tres elements
 • P5: sèries de quatre elements
fig1.JPG
b) GCompris (6)
GCompris és una col·lecció d'aplicacions educatives per a nens i nenes d'educació infantil, cicle inicial i mitjà de primària, amb més de cinquanta activitats i/o jocs educatius diferents.

Les activitats es troben recollides en vuit blocs (7):
· Activitats de descobriment: dirigides a treballar amb formes, colors, sons...
· Descobreix l’ordinador: Jocs que tenen com finalitat que els alumnes més petits agafin pràctica en l'ús dels perifèrics de l'ordinador.
· Activitats d’entreteniment: pintar i dibuixar, editar textos...
· Jocs d'agudesa: escacs, connecta 4, etc , per demostrar l'enginy.
· Activitats de lectura: completar paraules, associar imatges amb el seu nom, exercicis de lectura...
· Matemàtiques: Activitats de càlcul de numeració (sumes, restes i multiplicacions) i quantitat.
· Trencaclosques: amb formes o nombres, el joc del quinze, sudokus...
· Activitats d’experiències: experimentació amb moviments físics
GCompris a:
http://gcompris.net/-es-
Col.lecció d’aplicacions educatives amb un entorn i navegació molt intuïtius. Presenta dibuixos atractius i un personatge que felicita i estimula l'usuari/ària en el procés d'aprenentatge.
fig_2.JPG
c) The KDE Edu project : Kig interactive geometry (8)
Projecte educatiu en programari lliure que disposa de recursos educatius per a diferents nivells: primary (fins a 3anys); internediate (3-6 anys); middle (6-8 anys)
The KDE education Project en programari lliure.
http://edu.kde.org/applications/all/kig/
A la dreta un exemple de geometria interactiva.
fig_3.JPG

d) WILEY, Knowdledge for generations (9)
Material educatiu on line sobre diferents matèries. No es tracta de programari lliure. No està estructurat per nivells, sinó per matèries. Per adults.
WILEY, knowdledge for generations a:
http://www.wiley.com/college/apcentral/anatomydrill/
A la dreta un exemple de drill & practice sobre ensenyament de l’anatomia, concretament: The anatomical position.
fig_4.JPG
e) PLATO (10)
Solucions educatives també per a estudiants adults. No és lliure
PLATO a:
http://www.plato.com/Post-Secondary-Solutions/Adult-Education/PLATO-Geometry-1-and-2.aspx
PLATO® Geometry & Measurement 1 ofereix una introducció a la geometria bàsica i als conceptes de mesures, teoremes, mentre que amb
PLATO® Geometry & Measurement 2 es cobreixen les tòpics en triangles línies, polígons, cercles i geometria coordinada entre altres
fig_5.JPG
f) MCSD (Miffin County School District) (11)

Projecte educatiu de la Miffin County School District
MCSD
Exercicis de matemàtiques drill & practice per a diferents edats: http://www.mcsdk12.org/curr/Subjects/Math_Drill.htm
A la dreta exercici per aprendre a fer sumes:
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html
fig_6.JPG
(1) URBINA,S. (2010) Informática y teorías del aprendizaje a:
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n12/n12art/art128.htm
(2) http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-105610_archivo.pdf
(3) http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/ayala_r_v/capitulo1.pdf
(4) http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
(5) http://clic.xtec.cat/es/jclic/
(6) http://gcompris.net/-es
(7) http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/GCompris
(8) http://edu.kde.org/
(9) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
(10) http://www.plato.com/
(11) http://www.mcsdk12.org/