CONDUCTISME o BEHAVIORISME:

Generalitats:

El conductisme o behaviorisme es basa en l’anàlisi de la conducta humana, entesa com la seva reacció davant dels estímuls de l’entorn. (1). Apareix a principis del segle XX i estudien la relació que hi ha entre la conducta, l’estímul i la resposta (2)
Així es parteix de la consideració que la ment humana és incognoscible, però alhora modulable per la relació amb les reaccions de l'entorn (teoria de la caixa negra).
L’home aprèn per associació, és a dir respon davant dels estímuls que es troben en el seu entorn, sense existir tendències innates, modificant la seva conducta. (teoria del reflex incondicionat)
Aquests estímuls poden transformar-se en reforçadors de la conducta per diferents motius (repetició en el temps; reforçaments positius, etc.), obtenint una resposta condicionada. (teoria del reflex condicionat)
Per tant per als conductistes l'aprenentatge significa un canvi en el comportament de l'alumne Gredler (2001) (1) , i que pot ser avaluable.

Bases teòriques (3):
Les teories conductistes de l’aprenentatge es basen en les consideracions de diferents autors com:
 • PAULOV, I. (1849-1936): l’estímul favorable o reforçador afavorirà la probabilitat de noves respostes (teoria del reflex condicionat) (4)
 • WATSON, J. B. (1878-1958): la repetició de l’estímul cada vegada més sovint, condicionava la resposta (teoria de l’aprenentatge per contigüitat) (5)
 • THORNDIKE, E.L. (1874-1929): Primer es produeix una resposta o hàbit que s’anirà refermant si existeix un reforçament positiu (teoria de l’efecte) (6) (7).
 • SKINNER, B.F. (1904-1990): si el reforçador es positiu la conducta es repeteix, i si és negatiu s’evita. (teoria del condicionament operant). (8)
 • BLOOM, B. (1913- 1999): es necessari l’adquisició de coneixements i habilitats a nivell inferiors per obtenir un aprenentatge adequat (teoria de la taxonomia dels objectius) (9)
 • GAGNÉ, R. (1916-2002): es basa en la consideració que una informació només pot ser recuperada si ha estat registrada, per tant l’aprenentatge es produeix quan un estímul es capaç de recuperar una informació i generar una resposta o conducta. (teoria eclèctica). És un intent de fusió entre conductisme i cognitivisme o entre piagetisme i teoria de l’aprenentatge social (10)
 • BANDURA, A. (1925- ......): l’aprenentatge s’obté a partir de l’observació del comportament i copiant un model. Destaca la influència del medis com a model. Es la transició entre el conductisme i el cognitivisme (teoria de l’aprenentatge social) (11)

Teoria del reflex condicionat
(Paulov) (F1) (F2)

Ipaulov.jpg
250px-One_of_Pavlov's_dogs.jpg
Teoria del condicionament operant
(Skinner) (F2)

bf-skinner-sm.jpg
skinner.JPG
Teoria de la taxonomia dels objectius
(Bloom) (F3)

bloom2.jpg
bloom.JPG
Teoria de l’aprenentatge social
(Bandura) (F4)
BANDURA_2.jpg
bandura_esq.JPG

Característiques diferencials: (12)
1.- Objectius educatius: distingirem entre generals i específics
a) generals:
 • Assolir tota la matèria de manera progressiva o per nivells.
 • Determinar els objectiu finals de l’aprenentatge
 • Buscar estímuls específics capaços d’actuar com a reforçaments positius per aconseguir una conducta que permeti obtenir una resposta favorable en l’aprenentatge.
 • Assolir la resposta adequada al nivell de coneixements que es vulguin aconseguir, mitjançant la repetició de pautes.
 • Plantejar situacions en les que els alumnes hagin d’actuar, incorporant eines de reforçament necessàries per a que els alumnes responguin correctament
 • Dissenyar pràctiques o problemes que permetin a l’alumne adquirir conductes o hàbits per assolir l’aprenentatge
 • Dissenyar programes educatius que permetin generar conductes o hàbits que permetin assolir l’aprenentatge.
 • Adaptar els estímuls específics als objectius d’aprenentatge .
 • Modificar els reforçaments segons l’alumne i la seva resposta a l’aprenentatge
 • Assolir la resposta adequada de l’alumne davant de l’estímul.

b) específics:
 • Buscar els estímuls específics que actuïn com a reforçaments positius davant de l’alumne.
 • Elaborar diferents eines d’aprenentatge que permetin aconseguir conductes o hàbits que els permetin arribar a la resposta d’aprenentatge adequada .
 • Adquirir hàbits d’aprenentatge per assolir els resultats
 • Analitzar els resultats obtinguts amb les diferents eines emprades
 • Canviar els reforçaments positius en funció dels resultats assolits.
 • Personalitzar els tipus de reforçament en funció de l’objectiu de l’aprenentatge i de l’alumne.

2.- Rol de l' estudiant:
 • L’estudiant és passiu, no participa en el seu procés d’aprenentatge
 • Aprèn conductes a base de la repetició de pautes reforçades adequadament
 • Memorització de conductes per arribar a una resposta
 • Només serveix per a coneixements bàsics
 • Es poden reforçar conductes plantejades per l’alumne per assolir un resultat d’aprenentatge.
 • L’efecte del reforçament en el resultat final dependrà de cada alumne.
 • L’efecte del reforçament en cada alumne dependrà de la relació professor- alumne


3.- Interactivitat:
 • L’ensenyament es unidireccional: professor- alumne
 • Cada alumne assoleix els seus objectius de manera individual, no es pot aprendre dels altres.

4.- Relació docent-alumne:
 • El professor controla i dirigeix tot el procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Relació unidireccional professor-alumne
 • El professor transmet els coneixements que ell considera rellevants així com les pautes metodològiques per arribar als objectius docents.
 • El professor se sentirà estimulat si aconsegueix assolir uns resultats docents adequats a les seves aspiracions
 • Relació individual i personal amb cada alumne

5.- Mecanisme d’aprenentatge (13):
Repetició de pautes
Reforçament de conductes
Plantejament de situacions i reforçament
Adquisició d’hàbits
Aprenentatge progressiu
Assoliment d’objectius per accedir a una nova fase.
Modificació de reforçaments en funció de resultats


6.- Avaluació:
a) criteris:
 • Valoració de les conductes adquirides per l’alumne al llarg de l’aprenentatge
 • Avaluació continuada: és necessari assolir nivells progressius per arribar al resultat final
 • Objectivació de l’aprenentatge per part del docent en funció de les conductes generades.
 • Adaptativa: modificació de les pautes en funció del progrés de l’alumne

b) instruments
b.1) quantitatius:
 • Exàmens amb puntuació per avaluar l’assoliment de coneixements:
· l’ assoliment dels diferents nivells d’aprenentatge
· el resultat final: assoliment dels coneixements indicats prèviament
 • Nota final valorant: coneixements, progrés i hàbits

b.2) qualitatius:
 • Adquisició d’hàbits d’aprenentatge

REFERÈNCIES
(1) citat per SIEMENS (2004) Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital.
(2) ---- Teoria Conductista a: http://sites.google.com/site/lesticuoc/home/teoria-conductista [consultat el 28/11/10]
(3) citat per URBINA, S (2010) Informática y teorías del aprendizaje a:
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n12/n12art/art128.htm
(4) http://ca.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov [Consultat 12/12/10]
(5) http://ca.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson [Consultat 12/12/10]
(6)http://ca.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner.net/GER/ficha_GER.asp?id=3126&cat=biografias [consultat 12/12/10]
(7) MONOGRAFIAS.COM Teoría del aprendizaje a:
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre2.shtml [consultat 8/12/10]
(8) http://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom [consultat 12/12/10]
(9) http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura [consultat 12/12/10]
(10) http://www.apsique.com/tag/gagne [consultat 12/12/10]
(11) http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3126&cat=biografiasuelta [consultat 12/12/10]
(12) SKINNER, B.F .Learning is said to take place because the reinforcement is pleasant, satisfying, tension reducing,and so on. a: http://ticteories.wikispaces.com/2.+Conductisme [consultat el 3/12/10]
(13) BENITO, M. Desafíos pedagógicos de la escuela virtual. las TIC y los nuevos paradigmas educativos. Pedagogical challenges of virtual schooling. ict and new educational paradigms. TELOS Cuadernos de Comunicación e Innovación a:
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/home.asp@idrevistaant=78.htm [22/11/10]

REFERÈNCIES DE LES IMATGES
(F1) http://www.vferrandez.wordpress.com
(F2) http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:One_of_Pavlov%27s_dogs.jpg
(F3) http://www. nndb.com
(F4) http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Skinner_box_scheme_01.png
(F5) http:// estandaresdeguatemala.org
(F6) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_rosa_de_Bloom.png
(F7) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/A_bandura.jpg
(F8) http://www.infoamerica.org/teoria/bandura2.htm